Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về công ty > Giải quyết khoáng sản xung đột

Giải quyết khoáng sản xung đột

Chính sách về Giải quyết khoáng sản xung đột

Sau khi tiến hành các cuộc điều tra hợp tác với các đối tác thương mại của chúng tôi, chúng tôi đang nỗ lực khuyến khích không sử dụng bất kỳ khoáng sản xung đột nào (tantan, thiếc, vonfam, vàng) đóng vai trò như là nguồn quỹ cho các phần tử nổi dậy vũ trang thực hiện hành vi vi phạm nhân quyền ở Cộng hòa Dân chủ Congo và các quốc gia lân cận.