Skip to Contents


TRANG CHỦ > Quyền riêng tư

Handling of Customers' Personal Information

For visitors from EEA (European Economic Area), please click here for our privacy policy.

Updated: June 22, 2020

Ngày lập: 1 tháng 4 năm 2005
Ngày sửa đổi: 1 tháng 4 năm 2017
THK CO., LTD.
CEO Akihiro Teramachi

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi được xây dựng dựa trên giao dịch của chúng tôi với các bên liên quan: hiển nhiên là khách hàng của chúng tôi nằm trong số đó, nhưng còn có các cổ đông và nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và cả cán bộ công nhân viên.

Việc quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân và sự riêng tư của các bên liên quan có ý nghĩa quan trọng đối với việc có được lòng tin của họ và xây dựng quan hệ tích cực lâu dài.

Để đạt được điều này, chúng tôi định ra phương châm cơ bản liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân tại công ty chúng tôi và thực hiện việc quản lý, bảo vệ một cách thích hợp các thông tin cá nhân tuân theo phương phâm này.

1. Cùng với việc tuân thủ các quy định pháp luật, công ty chúng tôi bắt buộc tất cả cán bộ công nhân viên và những người liên quan khác nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, đưa ra các quy tắc nhằm bảo đảm xử lý chính xác, thực thi các quy tắc này một cách chắc chắn và cải tiến liên tục các quy định này.

2. Chúng tôi sẽ xây dựng các hệ thống thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, có tính đến quy mô và tính chất hoạt động của các bộ phận khác nhau và xử lý việc thu thập, sử dụng, cung cấp (bao gồm cả cung cấp cho các nhà thầu phụ), tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng và xóa thông tin cá nhân đúng cách và tuân theo các điều khoản đã quy định.

3. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an toàn, bao gồm các biện pháp bảo mật thông tin, nhằm bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn của thông tin cá nhân và nỗ lực liên tục nhằm ngăn truy cập không được phép hoặc mất, phá hủy, giả mạo, rò rỉ, v.v. thông tin cá nhân.

Kết thúc

Vui lòng xem nội dung bên dưới để biết thông tin cá nhân chúng tôi thu thập ("Thông tin cá nhân"): mục đích sử dụng, chi tiết cụ thể về cách xử lý thông tin và cách liên hệ với chúng tôi khi bạn có câu hỏi.

1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

1-1. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi chỉ thu thập Thông tin cá nhân khi cần thiết nhằm thông báo các mục tiêu kinh doanh của chúng tôi hoặc nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh. Thông tin cá nhân này được sử dụng cho các mục đích sau.

(1) Yêu cầu thực hiện giao dịch với các khách hàng và đối tác kinh doanh, xác nhận các hoạt động kinh doanh trong nội bộ với khách hàng và các bên liên quan khác, đánh giá và quyết định các hoạt động kinh doanh này, ký kết các thỏa thuận, thực hiện, quản lý và chấm dứt các thỏa thuận và các thủ tục sau khi chấm dứt hợp đồng

(2) Cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của các công ty thuộc tập đoàn

(3) Kiểm tra và truy vấn về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi

(4) Công khai và xác nhận việc tham gia các hội thảo kỹ thuật, triển lãm, v.v. của chúng tôi, hoặc hội thảo và triển lãm do các công ty thuộc tập đoàn tổ chức, giao tiếp với các diễn giả, gửi báo cáo đến những người tham dự sự kiện hoặc tham gia làm khảo sát

(5) Xác nhận các chuyến thăm và quyền vào các cơ sở của chúng tôi

(6) Gửi các ấn phẩm xuất bản của chúng tôi đến những người yêu cầu và gửi email đến những người đăng ký dịch vụ email của chúng tôi

(7) Yêu cầu khách hàng điền vào khảo sát sự hài lòng của khách hàng

(8) Trả lời những câu hỏi hoặc yêu cầu từ các khách hàng và đối tác kinh doanh

(9) Thi hành các quyền của các cổ đông và thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật công ty, đồng thời thực hiện các biện pháp khác nhau nhằm đảm bảo giao tiếp hiệu quả với các cổ đông của chúng tôi, xác định đúng cổ đông và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau thông qua việc tạo dữ liệu phù hợp tiêu chuẩn như được quy định trong các quy định và luật pháp liên quan

(10) Giao tiếp với nhân viên của các tổ chức liên kết và cung cấp thông tin đáp ứng các mục tiêu của họ

(11) Thông báo các hoạt động nghiên cứu và phát triển của chúng tôi đến thành viên của các viện nghiên cứu, thảo luận những vấn đề về (1) nội dung ở trên theo các thỏa thuận hợp tác phát triển hoặc hợp đồng phát triển, tham dự các cuộc họp nghiên cứu và đề cử các giải thưởng học thuật

(12) Đăng ký bằng sáng chế và quản lý đơn xin cấp bằng sáng chế với những người nộp đơn hợp tác

(13) Giao tiếp với các phóng viên, nhà phân tích, v.v. về các hoạt động PR

(14) Nhận đơn xin việc khi tuyển dụng, giao tiếp với những người xin việc, thông báo chấp nhận/từ chối đơn xin việc, v.v.

(15) Giao tiếp với các kế toán viên công chứng, luật sư, luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ, v.v. khi được yêu cầu trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh của chúng tôi

(16) Giao tiếp với các công ty thuộc tập đoàn về những hoạt động kinh doanh khác với hoạt động ở trên

(17) Thông báo cho các nhân viên nghỉ hưu và các bên khác

(18) Giao tiếp với gia đình của các nhân viên

(19) Chia sẻ thông tin hợp đồng và khi cần thiết các hoạt động kinh doanh với nhân viên của các nhà thầu phụ, nhân viên hợp đồng, nhân viên được điều đi, nhân viên bán thời gian và nhân viên tạm thời

(20) Cung cấp thông tin từ công ty chúng tôi và các công ty thuộc tập đoàn liên quan đến các mục đích sử dụng được mô tả ở trên

Lưu ý: Các công ty thuộc tập đoàn là các công ty ở trong hoặc ngoài Nhật Bản mà chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết của cổ đông trở lên.

1-2. Ký hợp đồng phụ với các bên thứ ba

Nhằm đảm bảo hoạt động suôn sẻ của doanh nghiệp, chúng tôi có thể ký hợp đồng phụ các hoạt động nhất định với các bên thứ ba ở trong hoặc ngoài Nhật Bản và ủy thác cho họ Thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các hoạt động này, chỉ khi được yêu cầu cho mục đích đã trình bày. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi chỉ chọn lựa bên thứ ba sau khi xác nhận rằng họ xử lý Thông tin cá nhân phù hợp, ký thỏa thuận xử lý Thông tin cá nhân và đảm bảo giám sát họ thích hợp.

1-3. Sử dụng chung

Đôi khi, chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân chung với các công ty thuộc tập đoàn, các đại diện, đại lý và nhà cung cấp. Trong những trường hợp như vậy, Thông tin cá nhân được sử dụng chung sẽ được giới hạn ở tên, nơi làm việc, địa chỉ nhà và cơ quan, số điện thoại, số fax và địa chỉ email của cá nhân, và việc sử dụng thông tin đó sẽ được giới hạn ở việc cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ hợp tác và thông báo về các hội thảo kỹ thuật, triển lãm hợp tác, v.v. Chúng tôi chịu trách nhiệm quản lý Thông tin cá nhân được sử dụng chung.

Lưu ý: Các bên đại diện và đại lý là các công ty đã ký kết các thỏa thuận với chúng tôi và được phép tự giới thiệu họ là bên đại diện hoặc đại lý của chúng tôi. Nhà cung cấp là các công ty khác bên đại diện hoặc đại lý được chúng tôi ủy quyền trực tiếp bán các sản phẩm của chúng tôi.

1-4. Sử dụng cho các mục đích khác

Nếu cần phải sử dụng Thông tin cá nhân cho các mục đích khác với những mục đích được mô tả trong phần "1-1. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn", cá nhân sẽ được thông báo hoặc việc sử dụng sẽ được công khai hoặc được đưa vào định dạng mà cá nhân có thể truy cập được, trừ trường hợp cá nhân đã cho phép hoặc nếu luật pháp yêu cầu. Thay đổi đối với cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân chỉ được thực hiện đến phạm vi được thừa nhận hợp lý là liên kết với các mục đích trước đó.

1-5. Cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba

Chúng tôi không cung cấp Thông tin cá nhân cho các bên thứ ba trừ những trường hợp sau đây.

(1) Khi cá nhân đã đồng ý

(2) Khi chia sẻ dữ liệu thống kê hoặc dữ liệu khác không chứa thông tin có thể nhận dạng cá nhân

(3) Khi cung cấp Thông tin cá nhân cho các bên thứ ba được ký hợp đồng phụ, khi ký hợp đồng phụ các hoạt động kinh doanh nhất định cho các bên thứ ba, đến phạm vi cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh, và chỉ khi được yêu cầu cho mục đích đã trình bày (xem phần 1-2. "Ký hợp đồng phụ với các bên thứ ba")

(4) Khi sử dụng Thông tin cá nhân chung với các công ty thuộc tập đoàn, bên đại diện, đại lý hoặc nhà cung cấp, chỉ khi được yêu cầu cho mục đích đã trình bày (xem phần 1-3. "Sử dụng chung")

(5) Khi được luật pháp yêu cầu

(6) Trong trường hợp khó có được sự cho phép từ cá nhân, nhưng cần cung cấp thông tin để bảo vệ mạng sống, đảm bảo an toàn cá nhân hoặc bảo vệ tài sản

(7) Trong trường hợp khó có được sự cho phép từ cá nhân, nhưng việc cung cấp thông tin là thiết yếu để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc khuyến khích sự phát triển lành mạnh của trẻ em

(8) Trong trường hợp được yêu cầu hỗ trợ các cơ quan quốc gia, các cơ quan nhà nước thuộc khu vực hoặc các đại diện của họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ theo quy định của pháp luật, và trong trường hợp việc có được sự cho phép của cá nhân có thể cản trợ những nhiệm vụ như vậy

2. Quy trình tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa, v.v. Thông tin cá nhân

2-1. Yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa, v.v. Thông tin cá nhân

Vui lòng sử dụng biểu mẫu được quy định để yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa, v.v. Thông tin cá nhân (tải xuống biểu mẫu từ liên kết sau và in ra để sử dụng: [Link]), điền vào các trường bắt buộc, đính kèm một loại giấy tờ nhận dạng cá nhân (bản sao tài liệu chính thức chẳng hạn như bằng lái hoặc hộ chiếu) của cá nhân có liên quan ("Số nhận dạng cá nhân") và gửi đến địa chỉ bên dưới cùng bưu phí trả lại. Viết "Enc. request for disclosure" (Đính kèm yêu cầu tiết lộ) bằng mực đỏ lên phong thư sẽ giúp chúng tôi giải quyết nhanh yêu cầu của bạn.

Ngoài ra, nếu thông tin được đăng ký thông qua trang web của chúng tôi bởi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật hoặc nhân viên phụ trách thư tin tức qua email của chúng tôi, bạn có thể thực hiện yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa, v.v. Thông tin cá nhân theo quy định trên trang web, tùy thuộc vào khả năng xác nhận thích hợp của chúng tôi rằng người yêu cầu là cá nhân có liên quan.

Personal Information Protection Officer
Risk Management Office, THK Co., Ltd.
2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo
108-8506, Japan

2-2. Yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa, v.v. Thông tin cá nhân do đại diện thực hiện

Bất kỳ ai yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa, v.v. Thông tin cá nhân phải là đại diện hợp pháp của cá nhân có liên quan, hoặc nếu được ủy nhiệm yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa, v.v. Thông tin cá nhân bởi cá nhân có liên quan và hành động như là đại diện của họ, thì phải đính kèm Số nhận dạng cá nhân với yêu cầu cùng các tài liệu khác được liệt kê bên dưới.

(1) Nếu là đại diện hợp pháp (phải có cả hai loại tài liệu dưới đây).

・Một tài liệu cung cấp trạng thái là đại diện hợp pháp (đối với người vị thành niên, bản sao toàn bộ sổ hộ khẩu Nhật Bản (bản sao giấy bảo hiểm y tế cho thấy cá nhân có liên quan là người phụ thuộc là giấy tờ chấp nhận được nếu đại diện có thẩm quyền của cha mẹ), hoặc đối với người trưởng thành, bản sao tài liệu chứng minh chi tiết đã đăng ký)

・Một tài liệu chứng minh nhận dạng của đại diện hợp pháp (bản sao tài liệu chính thức chẳng hạn như bằng lái hoặc hộ chiếu thuộc về đại diện hợp pháp)

(2) Nếu được chỉ định đại diện cho cá nhân (phải có cả hai loại tài liệu dưới đây).

・Khi yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa, v.v. Thông tin cá nhân, một tài liệu chứng minh rằng cá nhân có liên quan đã ủy thác yêu cầu, có con dấu đã đăng ký của họ (thư ủy quyền hoặc tương đương)

・Một giấy chứng nhận đăng ký con dấu của cá nhân có liên quan

2-3. Lệ phí yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa, v.v. Thông tin cá nhân

Không có phí cho các yêu cầu này. Tuy nhiên, người yêu cầu phải chịu bưu phí (bao gồm bưu phí trả lại).

2-4. Trả lời yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa, v.v. Thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ trả lời qua đường bưu điện đến địa chỉ được người yêu cầu cung cấp trong biểu mẫu yêu cầu.

2-5. Lý do không tiết lộ Thông tin cá nhân được lưu giữ

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân trong những trường hợp sau. Nếu chúng tôi quyết định không tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ thông báo quyết định đó cùng với lý do.

(1) Khi không thể xác nhận rõ ràng cá nhân, ví dụ như nếu địa chỉ trên biểu mẫu yêu cầu hoặc Số nhận dạng cá nhân không trùng khớp với địa chỉ mà chúng tôi giữ

(2) Khi không thể xác minh thẩm quyền là đại diện trong trường hợp yêu cầu là từ đại diện

(3) Khi không có đủ thông tin, ví dụ như thiếu thông tin trên biểu mẫu yêu cầu theo quy định

(4) Khi chúng tôi không giữ Thông tin cá nhân được yêu cầu tiết lộ, v.v.

(5) Khi làm vậy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, an toàn cá nhân, tài sản hoặc quyền hay lợi ích khác của cá nhân có liên quan hoặc bên thứ ba

(6) Khi làm vậy có thể cản trợ nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh thích hợp của chúng tôi

(7) Khi làm vậy sẽ vi phạm các quy định và luật pháp khác

3. Liên hệ khi có câu hỏi về Thông tin cá nhân

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi hay về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân, đề xuất cải thiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn nói chuyện với ai đó về yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng, xóa, v.v. Thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với dịch vụ xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận những yêu cầu trực tiếp tại các văn phòng của mình.

Personal Information Handling Service
Giờ làm việc:: Thứ 2-Thứ 6, 9:00 sáng - 5:00 chiều
Personal Information Protection Officer
Risk Management Office, THK Co., Ltd.
ĐT: +81 3-5730-3896     Fax: +81 3-5730-3915

4. Sử dụng Thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi

(1) Cookies, bọ web và địa chỉ IP.

Trên trang web của chúng tôi, cookie, bọ web và địa chỉ IP được sử dụng cho các mục đích được liệt kê bên dưới. Người dùng có thể tắt cookie và bọ web của chúng tôi bằng cách tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của họ, nhưng điều này có thể ngăn chặn việc sử dụng một số hoặc tất cả chức năng trên các trang web.

[1] Để xác định và giải quyết các nguyên nhân gây lỗi máy chủ hoặc các vấn đề máy chủ khác

[2] Để cải thiện nội dung trang web và email

[3] Để tùy chỉnh nội dung trang web và email theo người dùng

[4] Đối với các dịch vụ chỉ dành cho thành viên mà ở đó thông tin cá nhân đã được đăng ký, lịch sử duyệt tìm, câu trả lời cho bản câu hỏi, v.v. được dùng cho các mục đích tiếp thị

[5] Để sử dụng thông tin ẩn danh cho số liệu thống kê

(2) Google Analytics

Chúng tôi sử dụng dịch vụ Google Analytics của Google, Inc. ("Google") ở một số trang trên trang web của chúng tôi để hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Sử dụng Google Analytics trên trang web của chúng tôi nghĩa là Google thu thập, lưu hồ sơ và phân tích lịch sử duyệt tìm của khách truy cập vào trang web của chúng tôi dựa trên cookie mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi nhận kết quả phân tích từ Google và sử dụng nó để hiểu cách người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Không có dữ liệu nào về người dùng được thu thập, lưu hồ sơ hoặc phân tích bởi Google Analytics có chứa thông tin nhận dạng cá nhân. Google quản lý dữ liệu này theo chính sách quyền riêng tư của họ.
Người dùng có thể tắt Google Analytics trong cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt, ngăn Google Analytics thu thập dữ liệu của họ. Bạn cũng có thể tắt Google Analytics bằng cách tải xuống "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" từ trang tải xuống tiện ích bổ sung cho trình duyệt chặn Google, cài đặt tiện ích bổ sung và cấu hình cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt. Nếu người dùng tắt Google Analytics, họ cũng sẽ tắt Google Analytics trên tất cả các trang web chứ không chỉ trang của chúng tôi, nhưng người dùng có thể bật lại tính năng này vào mọi lúc bằng cách thay đổi cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt.
Vui lòng truy cập trang web Google Analytics để xem giải thích về Điều khoản dịch vụ Google Analytics và trang web của Google để xem giải thích về Chính sách quyền riêng tư của họ.

Điều khoản dịch vụ Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/vn.html
Chính sách quyền riêng tư của Google:
policies.google.com/privacy?hl=vi
Google Analytics Opt-out Add-on (Tiện ích bổ sung chặn Google Analytics):
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (English)

Lưu ý: "Google Analytics" là nhãn hiệu đã đăng ký của Google.

(3) Khác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho việc bảo vệ Thông tin cá nhân trên các trang web được liên kết từ trang của chúng tôi. Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về xử lý Thông tin cá nhân trên các trang web khác trực tiếp đến người sở hữu trang web.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tuyên bố này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng Biểu mẫu liên hệ.

 

OPT OUT

If you no longer wish to receive materials from us or want your personal information removed from THK's database, please contact us at web@thk.co.jp. Alternatively, when you receive materials from us by e-mail or other communications, you can make use of the "opt out" provision in such communications so that we know that you no longer wish to receive such materials from us.

REVISIONS TO PRIVACY POLICY

The Internet and the benefits it offers are evolving rapidly, as are the ways in which people use the Internet and the laws surrounding such use. THK therefore reserves the right to update and revise this Privacy Policy at any time. You can determine if this Privacy Policy has been revised by referring to the "Last Updated" date at the top of this page, or if you send us an e-mail at web@thk.co.jp .

LINKS TO OTHER SITES

This web site may contain links to other sites. Please be aware that we are not and cannot be responsible for the privacy practices of such other sites and that this Privacy Policy applies solely to the information which we collect through this web site. We encourage you to ensure that you read the privacy statements of all the destination sites which you visit.