Skip to Contents


TRANG CHỦ > MTA Hanoi 2024 [2 - 4 Tháng 10 năm 2024] (Hà Nội)

MTA Hanoi 2024

Triển lãm

MTA Hanoi 2024

Ngày

2 - 4 Tháng 10 năm 2024
9:00 - 17:00

Địa điểm

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, Hà Nội

Vật trưng bày

Các thành phần cơ khí

Trục dẫn