Skip to Contents


TRANG CHỦ > Ngừng sản xuất Dòng Nhỏ gọn KRF3 nhưng có có các sản phẩm thay thế

Ngừng sản xuất Dòng Nhỏ gọn KRF3 nhưng có có các sản phẩm thay thế

Ngày 01 tháng 2 năm 2017

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng chúng tôi quyết định ngừng sản xuất “Dòng Nhỏ gọn KRF3” như được trình bày sau đây.
Cảm ơn bạn đã thông cảm.

  

<Ngày kết thúc đặt hàng>

Ngày 1 tháng 2 năm 2017

<Số hiệu mẫu ngừng sản xuất>

KRF3
*Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất KRF4, 5, 6.

<Sản phẩm thay thế>

KR15: Kích cỡ tương tự vì KRF3 được sản xuất dựa trên KR15.
KRF4: Kích cỡ lớn hơn một chút nhưng các giá trị thông số kỹ thuật thì vượt qua KRF3.